فروش آنلاین فایل

بایگانی‌های پرسشنامه ها - اسان داک

- بار
پرسشنامه بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی (نیک صفت۱۳۹۳)

پرسشنامه بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی (نیک صفت۱۳۹۳)

پرسشنامه بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی (نیک صفت۱۳۹۳) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی دارد. این پرسشنامه دارای ۴۶ سوال بوده و توسط  سپیده نیک صفت۱۳۹۳  ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.  در پرسش نامه تحقیق حاضر سوالات در مقیاس های مختلف اسمی ، ترتیبی،  فاصله ای و نسبتی است. در این پرسش نامه به بررسی ویژگی های جمیتی خانوارها، نوع فعالیت […]

300,000 تومان 0 خرید پرداخت و دانلود
- بار
پرسشنامه بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی (نیک صفت۱۳۹۳)

پرسشنامه بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی (نیک صفت۱۳۹۳)

پرسشنامه بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی (نیک صفت۱۳۹۳) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی دارد. این پرسشنامه دارای ۴۶ سوال بوده و توسط  سپیده نیک صفت۱۳۹۳  ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.  در پرسش نامه تحقیق حاضر سوالات در مقیاس های مختلف اسمی ، ترتیبی،  فاصله ای و نسبتی است. در این پرسش نامه به بررسی ویژگی های جمیتی خانوارها، نوع فعالیت […]

300,000 تومان 0 خرید پرداخت و دانلود
- بار
پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد برند با تأکید بر ویژگی ارتباطی برند Azize and et al2012

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد برند با تأکید بر ویژگی ارتباطی برند Azize and et al2012

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد برند با تأکید بر ویژگی ارتباطی برند Azize and et al2012 روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی دارد. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای که شامل انواع اطلاعات مکتوب از کتابخانه ها(کتاب ها، مجلات تخصصی و مرتبط،پایان نامه ها، مقالات و اینترنت) اقتباس و همچنین از روش میدانی برای جمع آوری اطلاعات در زمینه آزمون فرضیه ها، از طریق توزیع پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. پرسشنامه استاندارد […]

300,000 تومان 0 خرید پرداخت و دانلود
- بار
پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد برند با تأکید بر ویژگی ارتباطی برند Azize and et al2012

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد برند با تأکید بر ویژگی ارتباطی برند Azize and et al2012

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد برند با تأکید بر ویژگی ارتباطی برند Azize and et al2012 روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی دارد. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای که شامل انواع اطلاعات مکتوب از کتابخانه ها(کتاب ها، مجلات تخصصی و مرتبط،پایان نامه ها، مقالات و اینترنت) اقتباس و همچنین از روش میدانی برای جمع آوری اطلاعات در زمینه آزمون فرضیه ها، از طریق توزیع پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. پرسشنامه استاندارد […]

300,000 تومان 0 خرید پرداخت و دانلود
- بار
پرسشنامه آزمون ۶۰ سئوالی طرح پنج عاملی ویژگی های شخصیتی NEO-FF” کاستا و مک کری”

پرسشنامه آزمون ۶۰ سئوالی طرح پنج عاملی ویژگی های شخصیتی NEO-FF” کاستا و مک کری”

پرسشنامه آزمون ۶۰ سئوالی طرح پنج عاملی ویژگی های شخصیتی NEO-FF” کاستا و مک کری” روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی دارد. برای ارزیابی پنج عامل شخصیت( برونگرایی، روان رنجوری، گشودگی نسبت به تجربه، سازگاری و وظیفه شناسی)از پرسشنامه پنج عاملی ویژگی های شخصیتی نئو ( ۶۰ ماده ای)که توسط کاستا و مک کری مطرح شده (۱۹۸۵)استفاده شده است این پرسشنامه براساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت طراحی شده است، که ارزيابي­هاي کيفي آزمودني­ها […]

300,000 تومان 0 خرید پرداخت و دانلود
- بار
پرسشنامه آزمون ۶۰ سئوالی طرح پنج عاملی ویژگی های شخصیتی NEO-FF” کاستا و مک کری”

پرسشنامه آزمون ۶۰ سئوالی طرح پنج عاملی ویژگی های شخصیتی NEO-FF” کاستا و مک کری”

پرسشنامه آزمون ۶۰ سئوالی طرح پنج عاملی ویژگی های شخصیتی NEO-FF” کاستا و مک کری” روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی دارد. برای ارزیابی پنج عامل شخصیت( برونگرایی، روان رنجوری، گشودگی نسبت به تجربه، سازگاری و وظیفه شناسی)از پرسشنامه پنج عاملی ویژگی های شخصیتی نئو ( ۶۰ ماده ای)که توسط کاستا و مک کری مطرح شده (۱۹۸۵)استفاده شده است این پرسشنامه براساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت طراحی شده است، که ارزيابي­هاي کيفي آزمودني­ها […]

300,000 تومان 0 خرید پرداخت و دانلود
- بار
پرسشنامه اعتیاد اینترنتی”یانگ “

پرسشنامه اعتیاد اینترنتی”یانگ “

پرسشنامه اعتیاد اینترنتی”یانگ ” روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی دارد. به منظور سنجش اعتیاد اینترنتی از پرسشنامه ی بیست سوالی یانگ(۱۹۹۸)استفاده گردید. این پرسشنامه براساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت طراحی شده است، که ارزيابي­هاي کيفي آزمودني­ها را به عوامل کمي تبديل مي­کند. … …

300,000 تومان 0 خرید پرداخت و دانلود
- بار
پرسشنامه¬ی اختلالات تنظیم هیجانی (گراتس (۲۰۰۴))

پرسشنامه¬ی اختلالات تنظیم هیجانی (گراتس (۲۰۰۴))

پرسشنامه­ی اختلالات تنظیم هیجانی (گراتس (۲۰۰۴)) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. پرسشنامه­ی اختلالات تنظیم هیجانی توسط گراتس (۲۰۰۴) ساخته شده است. این پرسشنامه یک شاخص خود گزارشی است که برای ارزیابی بد تنظیمی هیجانی به شکل جامع تری نسبت به ابزارهای موجود در این زمینه ساخته شده است و دارای ۳۶ ماده و شش خورده مقیاس که عبارتند از : خرده مقیاس­های، عدم پذیرش پاسخ­های عاطفی که با سوالات، ۱۱، […]

300,000 تومان 0 خرید پرداخت و دانلود
- بار
پرسشنامه¬ی اختلالات تنظیم هیجانی (گراتس (۲۰۰۴))

پرسشنامه¬ی اختلالات تنظیم هیجانی (گراتس (۲۰۰۴))

پرسشنامه­ی اختلالات تنظیم هیجانی (گراتس (۲۰۰۴)) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. پرسشنامه­ی اختلالات تنظیم هیجانی توسط گراتس (۲۰۰۴) ساخته شده است. این پرسشنامه یک شاخص خود گزارشی است که برای ارزیابی بد تنظیمی هیجانی به شکل جامع تری نسبت به ابزارهای موجود در این زمینه ساخته شده است و دارای ۳۶ ماده و شش خورده مقیاس که عبارتند از : خرده مقیاس­های، عدم پذیرش پاسخ­های عاطفی که با سوالات، ۱۱، […]

300,000 تومان 0 خرید پرداخت و دانلود
- بار
پرسشنامه تمایل استفاده از اینترنت” اسلانبای

پرسشنامه تمایل استفاده از اینترنت” اسلانبای

پرسشنامه تمایل استفاده از اینترنت” اسلانبای روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی دارد. برای تعیین تمایل استفاده از اینترنت از پرسشنامه اسلانبای(۲۰۰۸)استفاده گردید. تمایل استفاده از اینترنت شامل مولفه های:  سرگرمی و بازی اطلاعات از جوامع مجازی جبران خدمات مالی ارتباطات مجازی و بهبود شخصی است.  این پرسشنامه براساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت طراحی شده است، که ارزيابي­هاي کيفي آزمودني­ها را به عوامل کمي تبديل مي­کند. شماره سؤالات مؤلفه ها متغیرها ۸۸-۸۱ اهداف […]

300,000 تومان 0 خرید پرداخت و دانلود